Dr. Besenyő János ezredes, osztályvezető

Besenyő János ezredes
A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének vezetője. Kutatási területei Afrika és a Közel-Kelet, valamint békefenntartás, katonai logisztika, magyar békefenntartó műveletek Afrikában, különös tekintettel Nyugat-Szaharára, ezenfelül a politikai kultúrák összehasonlítása, politikai kommunikáció és interkulturális kommunikáció, gyerekkatonaság intézménye, DDR programok Afrikában, terrorizmus, illetve a keresztény-muzulmán szembenállás a kontinensen. Több alkalommal szolgált Afrikában (Nyugat-Szahara, Darfur) és Afganisztánban. Hadtudományi doktori fokozatát 2011-ban szerezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Oktatóként tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolában, az ELTE-n és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán is.

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: besenyo.janos@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Szabóné Szabó Andrea alezredes, osztályvezető helyettes

Szabóné Szabó Andrea alezredes


tel.: +36 1 474 1668
e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés

Dr. Vogel Dávid százados, hadműveleti tiszt

Vogel Dávid százados
Biztonság- és védelempolitika, nemzetközi kapcsolatok valamint politikatudomány területén folytatott tanulmányait követően hadtudományokból doktorált, jelenleg a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyén dolgozik. Eddigi katonai pályafutása során elsősorban civil-katonai kapcsolatokkal foglalkozott, a missziókra való felkészítésben vett részt. 2012-13-ban a KFOR Összekötő Megfigyelő Csoport parancsnokhelyetteseként szolgált Koszovóban. Rendszeresen publikál és tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, elsősorban a Nyugat-Balkán, Afrika és Latin-Amerika biztonságpolitikai vonatkozású témái és a terrorizmus kapcsán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, valamint a Pannon Egyetemen tart órákat.

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: vogel.david@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Stohl Róbert százados, beosztott tiszt

Dr. Stohl Róbert százados
Könyvtár- és történelemtudományi tanulmányait követően irodalomtudományból szerzett PhD fokozatot 2010-ben a Szegedi Tudományegyetemen. Több hazai felsőoktatási intézményben oktatott a könyvtár-és információtudomány területén. Katonai pályafutását az 5/62. lövészzászlóaljnál kezdte, jelenleg a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely munkatársa.

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: stohl.robert@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Lóderer Balázs főhadnagy, beosztott tiszt

Dr. Lóderer Balázs főhadnagy
Szociológia területén folytatott egyetemi tanulmányait követően hadtudományokból doktorált. Katonai pályafutását az MH Civil- Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központban kezdte, jelenleg a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely munkatársa.
tel.: +36 1 474 1668
e-mail: loderer.balazs@mil.hu
Önéletrajz: Letöltés

Sipos Zoltán hadnagy, beosztott tiszt

Sipos Zoltán hadnagy

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: siposzoltan@hm.gov.hu

Vass Krisztina zászlós, beosztott zászlós

Szabóné Vass Krisztina zászlós

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: vass.krisztina@hm.gov.hu

Dr. Kiss Álmos Péter közalkalmazott, tanácsos

Dr. Kiss Álmos Péter közalkalmazott
Az Egyesült Államok hadseregében szolgált 20 évet, mint ejtőernyős lövész, felderítő, lélektani hadviselési specialista. Leszerelése (1999) óta kisebb megszakításokkal Magyarországon él. Katonai karrierjének jelentős részét és az azt követő évek tudományos munkáját jelentős részben az aszimmetrikus hadviselés tanulmányozása töltötte ki. Számos tanulmányt, könyvet és könyvfejezetet írt a témában angol és magyar nyelven.

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: kiss.almos@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Miletics Péter közalkalmazott, tanácsos

Miletics Péter közalkalmazott
A történelem és a geográfiai területén folytatott tanulmányait követően számos egyetemen, főiskolán tanított. Jelenleg a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyén dolgozik, valamint a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének oktatója. Publikál és előadásokat tart hazai és nemzetközi konferenciákon, elsősorban Afrika, a Közel-Kelet, valamint az eurázsiai makrokontinens geopolitikai vonatkozású témaköreiben.

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: miletics.peter@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Pákozdi Nóra közalkalmazott, előadó

Pákozdi Nóra közalkalmazott
Kutatási területe a közel-keleti terrorszervezetek munkája és az azzal összefüggő, Európát illetve a Balkánt is érintő aspektusok hatásainak elemzése (migráció, radikalizálódás folyamata, a radikális ideológia térnyerése, a terrorizmus és a szervezett bűnözés kapcsolata). Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán folytatta, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszakos hallgatója.

tel.: +36 1 474 1668
e-mail: pakozdi.nora@hm.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés

Lugosi Zsuzsanna közalkalmazott, könyvtárvezető

Lugosi Zsuzsanna közalkalmazott

tel.: +36 1 474 1417
e-mail: lugosi.zsuzsanna@hm.gov.hu

Ivanics Márta közalkalmazott, könyvtáros

Ivanics Márta közalkalmazott

tel.: +36 1 474 1453
e-mail: ivanics.marta@hm.gov.hu

Barnóczky Tamásné közalkalmazott, könyvtáros asszisztens

Barnóczky Tamásné közalkalmazott

tel.: +36 1 474 1417
e-mail: barnoczky.tamasne@hm.gov.hu


Külső kutatóinkDr. Szabó Miklós ny. altábornagy

Dr. Szabó Miklós nyá. altábornagy
Szakterületei a II. világháború hadműveletei; Magyarország a II. világháborúban illetve a Magyar Királyi Honvéd Légierő története, mely témákat a ZMKA-n, a ZMNE-en, a BJKMF-n valamint az ELTE BTK-n tanította illetve tanítja. Az elnyert Széchenyi- ösztöndíjnak köszönhetően megkezdte a II. világháború utáni katonai felsőoktatás történetének feltárását és publikálását. Széleskörű tudományos tevékenységet fejt ki, így aktívan vesz részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Gáspár Tibor ny. vezérőrnagy

Dr. GÁspár Tibor nyá. mk. vörgy
Katonai pályafutása meghatározó részét - a 37 évből 27-et a Fegyverzettechnikai Szolgálat különböző beosztásaiban töltötte. A fennmaradó tíz és is alapszakmájához közel, haditechnikai és logisztikai beosztásokban töltötte el. Pályafutása alatt megtapasztalta, hogy a szakmai eredmények egyik sikere a gyökerek, a szakmai tapasztalatok ismerete. Ezért folyamatosan kutatja a szakma történetét.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Porkoláb Imre dandártábornok

Dr. Porkoláb Imre dandártábornok
2010-ben doktori fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 2015-ben pedig a Harvard egyetem felsővezetői tanfolyamát (Nemzetközi Biztonságpolitika szakon) végezte el. A különleges műveleti képességfejlesztés kapcsán szakértője a gerillaharcnak és a terrorellenes hadviselésnek, az ehhez kapcsolódó vezetéselméletet – a hagyományostól eltérő vezetést – és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja és rendszeresen publikál a témában.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Prof. dr. Szternák György ny. ezredes

Prof. dr. Szternák György ny. ezredes
Kutatási területe a válságkezelés elmélete és gyakorlata; a hadtudomány fejlődésének irányai; a korszerű katonai műveletek megvívásának elmélete és gyakorlata; a különleges (hibrid) katonai műveletek. Kiemelet kutatási területei a geopolitika és a geostratégia elmélete és gyakorlata; a biztonság tudományos igényű elemzésének módszertana a geopolitika és a geostratégia eredményeinek felhasználásával.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Kis-Benedek József ny. ezredes

Dr. Kis-Benedek József nyá. ezredes
A tudományos fokozat megszerzését követően a tudományos tevékenységét tovább folytatta, kutatási területe a Közel-Kelet és a terrorizmus. Oktatói munkát folytatott a Corvinus Egyetemen és külső óraadóként jelenleg is tanít az NKE Hadtudományi Doktori Iskolában és a Zsigmond Király Főiskolán. Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, ahol elnökhelyettesként és a Nemzetbiztonsági Szakosztály elnökeként tevékenykedik.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Földesi Ferenc ny. ezredes

Dr. Földesi Ferenc nyá. ezredes
2005-ben doktori fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Tagja az MTA Köztestületének, a Magyar Hadtudományi Társaságnak, a Magyar Hadtörténeti Társaságnak és a Veszprém megyei Honismereti Egyesületnek. 2013-tól a Honvédségi Szemle szerkesztő bizottsági tagja.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Papp Gyula ny. ezredes

Dr. Papp Gyula nyá. ezredes
Tudományos tevékenységei közé tartozik a békefenntartó műveletekre való felkészítés és kiképzés, és a témakörben publikálás, előadások megtartása. Oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemenen valamint a Debreceni Egyetemen.

e-mail: Papp.Gyula@nkh.gov.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Horváth József ny. r. ezredes

Dr. Horváth József ny. r. ezredes
A Rendőrség kötelékében töltött szolgálati ideje alatt valamennyi szakmai és vezetői iskolát, képzést, tanfolyamot eredményesen elvégezte. Szolgálati feladatai mellett 2003-ban oklevelet szerzett a Kaposvári Egyetem, Államtudományi Kar Agrármérnök szakán. Doktori oklevelét 2011. július 1-én szerezte meg, „Gazdálkodás- és Szervezéstudományok” tudományágban, „summa cum laude” minősítéssel.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Tarnóczi Richárd ny. ezredes

Dr. Tarnóczi Richárd ny. ezredes

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Szabó Miklós ny. r. alezredes

Dr. Szabó Miklós ny. r. alezrede

Önéletrajz: Letöltés

Dr. Gőcze István ny. alezredes

Dr. Gőcze István ny. alezredes
1997-ben doktori fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Értekezésének címe: A térinformatika alkalmazása a katonaföldrajzi értékelések elkészítésének folyamatában. Több mint tíz éven keresztül az egyetemi vezetés tagja - középvezetőként - vett részt több felsőoktatási intézmény együttműködésbenm az új Nemzetvédelmi Egyetem létrehozásában.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Szilvágyi Tibor ny. alezredes

Szilvágyi Tibor ny. alezredes


Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Magyar Tibor t. alezredes

Magyar Tibor t. alezredes
1981-2012-ig a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje különböző csapat és törzstiszti beosztásokban (gépesített lövész szakasz-, század parancsnok), majd hadműveleti tiszt hadosztály törzsben, később harcászatoktató a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán. 2007-2011-ig munkavégzés a NATO Összhaderőnemi Parancsnokság állományában. 2007-2010-ig katonai együttműködési szakterületen tevékenykedett (Kelet- közép-Ázsia és DélKaukázus), 2010-2011-ig kiképzés szervezési szakterület erősítése (ISAF Északi Régió Parancsnokság).

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

dr. univ. Gyimesi Gyula t. őrnagy

dr. univ. Gyimesi Gyula
Kutatási tevékenysége a védelmi szektorral kapcsolatos szociológia alkalmazott kutatások. Kutatási területe az életmód, életvitel kérdésköre, a szervezet és egyén viszonya, a szervezetek működésének kérdései, szociológia módszertana.


Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Rácz Attila t. százados

Rácz Attila t. százados
A Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztály Tájékoztatási osztályának vezetője, címzetes egyetemi docens. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem történelem és szociológia szakjain végezte, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen szociológiából szerzett PhD fokozatot. Több hazai felsőoktatási intézményben oktatott, kutatási területei, válsághelyzetek társadalmi-demográfiai hatásai, alkalmazott társadalomtudományi kutatások módszertana, a társadalmi-területi egyenlőtlenségek vizsgálata.

tel.: +36 62 623 850
e-mail: attila.racz@ksh.hu
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Bíró Ákos t. százados

Bíró Ákos ömt. százados
Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történelem és hebraisztika szakon valamint a jeruzsálemi Héber Egyetemen és a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem Politikatudományi Intézetében végezte. Eredeti kutatási területe az izraeli-palesztin konfliktus, az arab-izraeli háborúk története, a palesztin kötődésű terrorszervezetek felépítése és tevékenysége, valamint a magyar zsidóság részvétele a XX. század háborúiban, ide értve a Tábori Rabbinátus történetének kutatását, továbbá általánosan a XIX. és a XX. század falerisztikája. Jelenleg doktorjelölt, doktori tanulmányait a Debreceni Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájában végezte el.

tel.: +36 70 310 9425
e-mail: sgtabiro@gmail.com
Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Dr. Horváth Csaba Barnabás

Horváth Csaba Barnabás


Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Jakusné dr. Harnos Éva

Horváth Csaba Barnabás
Nyelvtanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központjában. Feladatköréhez tartozik az angol katonai szaknyelv és általános angol oktatása tisztjelölt hallgatóknak az egyetemi szintű oktatás keretében, valamint intenzív tanfolyamokon a Magyar Honvédség beiskolázott állományának.


Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés

Nyári László

Nyári László
Pénz, áru, illetve raktárforgalmi rendszerek fejlesztése és koordinációja. Komplex szervezési rendszerterv készítése a vonalkód-technika raktári bevezetésének informatikai megvalósíthatóságáról.

Önéletrajz: Letöltés

Simigh Fruzsina Magdolna

Simigh Fruzsina Magdolna
Junior kína elemző. Feladatai közé tartozik elemzések írása kínai, japán és más releváns kelet-ázsiai eseményekről. Cikkek írása Kínáról, Japánról, a japán önvédelmi erők helyzetéről.

Önéletrajz: Letöltés
Publikációs lista: Letöltés