Szemelvények a XXI. századi migráció témaköréből

A szerkesztők nem kívánják a Tisztelt Érdeklődő figyelmét tartósan magukra irányítani, szándékaik szerint sokkal inkább arra törekszenek, hogy hangsúlyozva egy igen fontos gazdasági, társadalmi, biztonságpolitikai kihívás jelentőségét, komplexitását, az Olvasók felé közvetítsék a közelmúltban megtartott szakmai konferencián elhangzott előadások írott változatát.

Az emberi faj életében a mobilitás mindig nagy jelentőséggel bírt, ahogy annak sajátos kifejeződési formája is, maga a migráció. Abban az értelemben bizonyosan, hogy már korai elődeink gyakran kényszerültek tartós lakóhelyváltásra, amelyet esetenként szükségszerű életmódváltás kísért. Az írott történelmi források azt igazolják, hogy a jelenség a különböző történelmi periódusokban – igaz, koronként eltérő módon – számottevő hatást gyakorolt az adott politikai terek és közösségek életére, válaszként eltérő magatartásminták kialakulását vonva maga után ... tovább

Conflicts in the Gray Zone - A Challenge to Adapt

For nearly seven decades the political cohesion and military power of the Alliance has ensured the prosperity and security of the Euro-Atlantic region. However, the Alliance is currently being aggressively opposed both by emerging powers and by non-state entities in ways that are often far from peaceful, but fall short of any recognized threshold of conventional war.

These confrontations pose a particular difficulty both for the NATO alliance and for some of its member states, since their political and military structures are optimized for prevailing in conventional conflicts. The biggest challenge is that the Alliance needs to operate and adapt at the same time. The Scientific Research Centre of the Hungarian Defence Forces General Staff organized the conference to discuss this phenomenon, the spectrum of gray zone challenges, as well as the possible nation-state and alliance responses to them. ... tovább


Közel Afrikához - A válságkezelés és stabilizáció lehetőségei és kihívásai a fekete kontinensen

Egy, az afrikai kontinensről szóló kötet összeállítása és szerkesztése komoly kihívásokat hordoz magában. Pedig látszólag mi sem könnyebb feladat ennél: a térség felé az elmúlt években ismét fokozott figyelem és érdeklődés irányul, a rendelkezésre álló témák tárháza pedig kimeríthetetlennek tűnik. Ráadásul az ezredforduló előtt hazánkban alig jelentek meg publikációk a témában, így óriási űrt kell betölteni ezen a területen.

De épp ezek az előnyök jelentik a legnagyobb hátulütőket is. Mire koncentráljanak az írások? Vegyék fel ott a történések fonalát, ahol nem csupán az átlagolvasó, de sokszor az ennél tágabb látókörrel bíró, de nem Afrikára specializálódott szakemberek is elvesztették azt, és mutassák be, hogy (szemben a kilencvenes évekkel) a kontinens már messze nem csak a humanitárius katasztrófák és polgárháborúk gyűjtőhelye? Vagy – igazodva a szűk, de magas színvonalú és a mellőzöttség éveiben is kitartó hazai afrikanisztika eredményeihez, és ismerve a már mások által kikutatott témákat – vállalkozzon olyan új, de első ránézésre talán túl specifikusnak tűnő kutatási eredmények bemutatására, amelyek az olvasó számára megfelelő háttérismeret híján talán nehezen értelmezhetőek? ... tovább


Asymmetric Warfare - Conflict of the Past, the Present, and the Future

Sober prognoses predict that the changes that have occurred in the character of armed conflict since the end of World War II are not likely to be reversed any time soon. Conflict between states and non-state actors shall remain the dominant form of warfare, but the existential threat of high-intensity international “conventional” war shall also be present. Therefore the state’s security forces must be ready to answer two disparate violent challenges – often at the same time.

The scientific research center of the Hungarian Defence Forces General Staff, in collaboration with the National University of Public Service, organized a conference to discuss some of the controversial issues that arise from this state of affairs. to them. ... tovább


Országismertető - Marokkó és Nyugat-Szahara

Az eddig kiadásra került korábbi országismertetőkkel ellentétben egy meglehetősen sajátos szerkezetű munka született meg. Ebben a kötetben a szerzők az Afrika északnyugati régiójában elhelyezkedő két – talán másfél vagy egyetlen? – politikai entitásról igyekeztek pontos, összefoglaló ismereteket felvázolni. Tették mindezt úgy, hogy a témakörben kiterjedt kutatási és misszós tapasztalatokkal is rendelkeznek, amelyek munkájukban tükröződnek. Az eltérő geopolitikai érdekeket megfogalmazó Marokkó, valamint Nyugat-Szahara sajátos kapcsolatát e kötetben megismerhetik mindazok a Tisztelt Olvasók, akik akár szakmai alapon, netán személyes érdeklődésük okán nyitottak Afrika ügyes-bajos fejlődési, politikai problémái iránt.

A két terület nem csupán történelmi értelemben kötődik szorosan egymáshoz, mindezt az összefonódást – indokolva a kiadvány szerkezeti struktúráját is – erősíti földrajzi elhelyezkedésük éppúgy, mint az a tény, hogy az itt élők jórészt az iszlám civilizációs térhez kötődnek, annak kulturális örökségét, hagyományait közösen élik meg. Magyarázhatja a kötet kettős szerkezetét az a tény is, hogy e társadalmi-politikai tereket összekapcsolják a gazdasági kihívások súlyos ..... tovább


Magyarország és a CSDP - Magyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában

Magyarország több mint 1100 éves történelme során – bár változó formációkban és területtel – de meghatározó részben szárazföldi hatalom volt, az évszázadok során ezért elsősorban a kontinentális Európa történetébe kapcsolódott be szervesebben. Az ország politikai vezetésének gondolkodása azonban már a 19. század végén azt eredményezte, hogy katonáink az országtól távolabb eső térségekben, a béke érdekében teljesítsenek katonai szolgálatot. 2004-es uniós csatlakozásunk óta napjainkban immár 27 uniós tagállammal együttműködve törekszünk arra, hogy az Európai Unió ne csak „gazdasági óriásként”, hanem jelentős aktoraként jelenhessen meg a világpolitika színterein.

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének gondozásában megjelent CSDP-Magyarország Kézikönyv, 2004-2014 címet viselő könyv szerkesztői, illetve a népes – szám szerint 20 fős – szerzőgárda nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy összegyűjtse, feldolgozza és elemezze az 1998 decemberében a Saint Malo-i nyilatkozattal megszületett európai közös biztonság- és védelempolitika számos aspektusát. Bemutatja a balkáni és afrikai műveleteket és azok hátterét, az intézményi-szervezeti struktúrát, de ezeken túl olyan kulcsfontosságú dimenziókat is, mint például a transzatlanti kapcsolatok jelentősége az európai biztonságpolitikában vagy az energiabiztonság lehetséges alternatívái..... tovább


Honvédségi Szemle

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.Defence Review

A Magyar Honvédség központi folyóirata, a Honvédségi Szemle angol nyelvű különszámának szerzői a Magyar Honvédségről, illetve az aktuális biztonságpolitikai kérdésekről tájékoztatják a külföldi szakembereket és érdeklődőket.


Az Iszlám Állam - Terrozimus 2.0 - Történet, ideológia, propaganda

A kötet hármas nézőpontból – a történet, az ideológia és a propaganda témaköreit vizsgálva –mutatja be a Közel-Kelet és a nagyvilág biztonságát ma leginkább fenyegető terrorszervezetet. A szerzők elsősorban azokat a területeket elemzik, ahol korábban ismeretlen, sosem alkalmazott módszerek, harci, finanszírozási és kommunikációs technikák jelentek meg. A fegyverek és pokolgépek tárháza mára végérvényesen kiegészült a propagandagépezet hírközlési és informatikai eszközeivel. Ez a többszörösen összetett harc csak hasonlóképpen összetett válaszlépésekkel vívható és nyerhető meg egy olyan ellenséggel szemben, mely számára nincs áldozat, amit meg ne hozna „szent” célja érdekében.
Az „Iszlám Állam” szóvivője ezt mondta egyik beszédében: „Meghalni győzelem – ez az, amiben a titok rejlik! Olyan néppel harcoltok, amely sohasem győzhető le!” A világpolitikai folyamatokat érdeklődéssel követő olvasó számára nélkülözhetetlen forrás ez a könyv. Európa és benne Magyarország nem engedheti meg magának, hogy üzenetét ne vegye komolyan. Értékes, érdekes, hasznos könyv. Értékes, mert tudományos alapossággal mutatja be az „Iszlám Kalifátust”. Érdekes, mert nem általánosságokat ismétel, hanem a szervezet működésének konkrétumait ismerteti. Hasznos, mert segíti a probléma megértését.

Prof. dr. J. Nagy László DSc
egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem, Újkori Egyetemes Történeti
és Mediterrán Tanulmányok Tanszék


Csaták tigrisei - A Károly Csapatkereszt története

2014 óta folyamatosan, s még éveken át az első világháború történéseire emlékezünk – a centenárium alkalmából. Annak a nagy világégésnek az eseményeire, amelynek hazánk s népünk létére gyakorolt meghatározó következményeit napjainkban is érezzük-érzékeljük, viseljük. Érthetően fordul tehát érdeklődésünk a korszakból ránk maradt emlékek: dokumentumok, tárgyak, jelképek felé. Előkerülnek nagyapáink-dédapáink megsárgult, katona ruhás fényképei. Mellüket kitüntetések ékesítik, köztük minden bizonnyal ott látható a szinte a Nagy Háború jelképévé vált Károly Csapatkereszt.

A könyv erről az idén éppen 100 éves, szürke fém háborús emlékjelről szól, amely első megközelítésben nem is tekinthető hagyományos értelemben vett kitüntetésnek. Hiszen odaítéléséhez nem kellett kiemelkedő hőstettet végrehajtani, elég volt „csupán” 12 heti tűzvonalbeli frontszolgálat igazolása. Azonban az alapító parancs szavai szerint I. (IV.) Károly császár és király jól látta, hogy ennek a háborúnak − példaként elég talán a harci gázok, vagy a repülőgépek bevetésére utalnunk − a korábbiaknál sokkal gyilkosabb, addig nem ismert hevességű, minőségileg megváltozott tartalmú harcaiban való hősies részvétel eleve elismerésre-kitüntetésre érdemes.... tovább

Mediterráneum: múlt, jelen, jövő

Tisztelt Olvasó!

Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a Mediterrán térség – és különösképpen a Balkán régió – mindig is kiemelt fontossággal bírt Magyarország számára, gondoljunk csak akár a magyar királyok évszázadokon át viselt címeire, mint Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia és Bulgária királya vagy az államalapítás óta a régióban megvívott csatáink, fordulópontot jelentő történelmi eseményeink sorá- ra, Nándorfehérvárra, vagy a szarajevói merényletre. Az itteni államok helyzete mindig is a hazai politikai, gazdasági és katonai érdeklődés középpontjában állt. Ez utóbbi kapcsán feltétlenül megemlítendő, hogy a magyar békefenntartói szerepvállalás is nagy hagyományokkal rendelkezik a térségben, hiszen bár a K. und. K. egyenruhájában, de már a XIX. század végétől, pontosabban az 1897-es krétai missziójuktól kezdődően több alkalommal is szolgáltak itt magyar katonák.

A Magyarország sorsát közvetlenül is nagyban befolyásoló történelmi távlatú vonatkozások mellett a hidegháborút követő időszakban újfajta kihívások és biztonságpolitikai problémák jelentek meg a Mediterráneumban, melyek kisebb-nagyobb mértékben, hazánkban is éreztetik hatásukat..... tovább


Háború a nép között - Esettanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből

A második világháborút követő évtizedekben a hadviselés domináns formája a negyedik generációs (vagy aszimmetrikus) konfliktus lett: a nem állami hadviselők erőszakos, fegyveres kihívása az állam hatalmával, tekintélyével, legitimációjával szemben. E konfliktusok nemcsak Európa peremvidékén (a Balkánon, a Kaukázusban) hoztak jelentős változásokat, de megérintették az Európai Unió egyes központi államait (például Franciaország) is.

E kötet azokat az alapelveket keresi, amelyekkel egy demokratikus európai állam kormánya idegen segítség nélkül is meg tud felelni a kihívásnak, ugyanakkor a törvény és az erkölcs határain belül tud maradni, meg tudja őrizni nemzeti kultúráját és hagyományait, illetve meg tudja tartani értékeit, szabadságjogait és életmódját. A könyv az Egyesül Államokban az Összhaderőnemi Különleges Műveleti Egyetem (Joint Special Operations University – JSOU) ajánlott irodalom és oktatási segédanyag. Több egyetemen (például a krakkói Jagello Egyetem és az észak-karolinai Clemson Egyetem) tankönyvként ajánlja.
La République Centrafricaine

„Ez a kötet attól is rendhagyó, hogy a szerzők a Közép-afrikai Köztársaság ENSZ-missziójában szolgáló katonáink visszajelzéseit is felhasználták a könyv készítésekor, hiszen a megírt tudás és tapasztalat más országok katonáinak is létfontosságú lehet a régióban teljesítendő missziós szolgálathoz” – hangsúlyozta Vargha Tamás Szegeden, április 28-án, csütörtökön. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a La République Centrafricaine című (magyarul: Országismertető - Közép-afrikai Köztársaság) című, a Közép-afrikai Köztársaságot elemző országismertető kötet francia nyelvű kiadásának bemutatóján vett részt a szegedi Frankofón Egyetemi Központban. A hiánypótló könyv két szervezet, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében jöhetett létre, különlegessége pedig abban áll, hogy a nemzetközi szakirodalomban nem található a Közép-afrikai Köztársaságot ilyen széles spektrumban vizsgáló elemzés.

A kötet eredeti, magyar nyelvű változatának tavalyi megírására az adta az alkalmat, hogy Magyarország, egyike annak az 50 országnak, amelyek részt vesznek az ENSZ MINUSCA missziójában, a közép-afrikai országban. A négyfős szerzőgárda – Balogh Andrea, Besenyő János, Miltetics Péter és Vogel Dávid – a földrajzi és történelmi pozicionálás mellett feldolgozta az ország jelenlegi gazdasági, politikai, társadalmi és katonai vonatkozásait. A már missziót megjárt katonák visszajelzései pedig szerencsére pozitívak a kötet kapcsán, így merült fel a gondolat, hogy a kiadvány ne csak magyar nyelven legyen elérhető, hanem szélesebb körben is javára válhasson a közép-afrikai ország stabilizálásának megteremtéséért dolgozók számára.... tovább

Országismertető – Közép-afrikai Köztársaság

Az afrikai kontinens középső régiójában elhelyezkedő állam a függetlenség elnyerése óta megszenvedi a törzsi-etnikai megosztottságra épülő politikai polarizációt, a gazdasági elmaradottságot, az egykori gyarmatosító hatalom érdekérvényesítő törekvéseit. A 2011-et követő rövid életű stabilizációt követően kiújult belpolitikai bizonytalanság, az állam biztonsági környezetben zajló, a határokon is átnyúló konfliktusok destabilizáló hatásának következményeként a Közép-afrikai Köztársaság a bukott államok közé került.
A biztonsági dilemma súlyosságát fokozta, hogy a köztársaság területén húzódik a legjelentősebb regionális geopolitikai törésvonal az északi iszlám, valamint a déli keresztény-animista kulturális identitás között, amelytartósan konfliktuszónává, ún. törésvonal-háborúk színterévé változtathatja az közép-afrikai régió egészét.
A belső és regionális konfliktusok intenzitása az állam összeomlásával fenyegetett, amelyet a Séléka hatalomra kerülésével sem sikerült felszámolni. Ezért vált szükségessé a nemzetközi közösség beavatkozása. A 2014. február 12 óta az ideiglenesen választott elnök nemzetközi segítséggel igyekszik felszámolni a politikai erőszakot, enyhíteni a humanitárius katasztrófa hatásait. Az állam újjáépítése megfelelő erőkkel és képességekkel rendelkező humanitárius intervenciós küldetést tett szükségessé, ám a megoldandó feladatok összetettsége miatt a folyamat feltehetően hosszabb időt vesz igénybe.
Az „Országismertető” az államot érintő történelmi, gazdasági, politikai és civilizációs-kulturális fejlődési folyamatok, illetve azok földrajzi hátterének felvázolására tesz kísérletet.... tovább

Afrikai terrorista és szakadár szervezetek - Második, bővített kiadás

Nagyra törő tervet teljesített 2015 tavaszán a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az MH Geoinformációs Szolgálat: a fontosabb afrikai terrorista szervezeteket, etnikai és vallási milíciákat, lázadó csoportokat és gerillaerőket elemző tanulmányokat gyűjtöttek egy kötetbe. A téma fontosságához nem fér kétség. Az egyre agresszívebb és könyörtelenebb (elsősorban iszlamista) terrorszervezetek a retorika szintjén már sokszor fenyegették Európát. A növekvő – és megállíthatatlannak tűnő – migráció következtében e fenyegetést a közeljövőben könnyen beválthatják. Ettől nem szabad megijedni, de figyelmen kívül hagyni sem lenne szerencsés – inkább fel kell készülni rá, és jó előre kidolgozni a megfelelő válaszokat. A fenyegetés megismeréséhez, a válaszok előkészítéséhez nyújt hatékony segítséget e kötet. A szerzők valamennyien a téma szakemberei: hosszú helyi tapasztalat (elsősorban békeműveletekben teljesített szolgálat), évekig tartó tudományos kutatás, de legtöbb esetben mindkettő alapozza meg ismereteiket. Könyvünk elsősorban a Magyar Honvédség afrikai szolgálatba induló tisztjei és altisztjei számára készült, de olyan pozitív visszhangra talált a külügyi szolgálatban és az egyetemeken is, hogy néhány hét alatt minden példánya elfogyott. E második, átdolgozott kiadással most egy szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé válik.
Afrika terrorista és szakadár szervezetek

„Semper aliquid novi Africam adferre – Afrika mindig tud valami újat nyújtani” írta Plinius, a római polihisztor az i. sz. I. században, Arisztotelész 400 évvel korábbi munkája nyomán. Arisztotelész és Plinius számára az „újdonság” nem volt pozitív kategória: furcsa, kiszámíthatatlan, veszélyes, nem kívánatos dolgot jelentett. Afrika esetében az európai tapasztalat gyakran igazolta e negatív nézőpontot. Karthágó évtizedeken át egzisztenciális fenyegetést jelentett Róma számára. A mórok meghódították és 800 éven át megszállva tartották Spanyolországot, 250 éven át Szicíliát. A Barbár Part kalózai és rabszolgavadászai az ír és izlandi partokig eljutottak, és csak a XIX. században sikerült felszámolni észak-afrikai bázisaikat. Felfedezők, kereskedők és hódítók kutatták Afrika titkait és igyekeztek kiaknázni gazdagságát, de Afrika rendre lerázta őket és megmaradt rejtélyes és egzotikus, de mindenek előtt veszélyes kontinensnek..... tovább

Jelenleg kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Országismertető - Egyiptom

Ahhoz, hogy megértsük a modern egyiptomi állam geopolitikai érdekeit, a fejlődés alternatíváit, szükségesnek véljük belehelyezni a Kairó által meghatározott politikai-gazdasági teret szűkebb és tágabb geográfiai, stratégiai, kulturális környezetébe. Egyiptom politikai territóriuma abban a földrajzi régióban helyezkedik el, amely arab civilizációs térként definiálható. Az arab – és iszlám – világhoz gazdasági, geopolitikai/stratégiai, történelmi és kulturális értelemben szorosan kapcsolódik Izrael területi enklávéja, valamint a peremhelyzetű iráni államtér, együttesen alkotják a MENA régióját.

Az Egyiptomot is magában foglaló hatalmas területet nyugaton az Atlanti-óceán határolja, magában foglalja Észak-Afrikát, az Arab-félszigetet és Mezopotámiát. A régió északi határát az Anatóliai-félsziget déli részén húzódó Taurus/Toros-hegység, a Kaukázus, a Kaszpi-tó déli partvonala jelöli ki, míg keleten a Zagrosz-hegység, délen az Indiai-óceán, illetve az afrikai kontinensen Földünk legnagyobb térítői sivataga, a Szahara jelenti. Az egyiptomi államtér a Közel-Kelet nyugati részén helyezkedik el, amelyről azonban érdemes megjegyeznünk, hogy nem geográfiai, hanem történelmi-politikai régió, amely térpercepció a XX. század elejétől vált elfogadottá, míg az esetenként – elsősorban az angolszász terminológiában – megjelenő Middle East kifejezés elsősorban a térség globális geostratégiai helyzetére utal..... tovább

Országismertető - Szomália

1990 után Szomália úgy vált ismertté szerte a világban, mint a bukott államok között is a legbukottabb: az állam gyakorlatilag megszűnt létezni; nem volt működő kormány és törvényhozás; az igazságszolgáltatás alapelve az erő volt; megszűntek a közszolgáltatások; a gazdasági élet megbénult.
E helyzetben két évtizeden át csak minimális változások történtek, ezt a helyzetet írta le az „Országismertető – Szomália” első kiadása, melyet 2010-ben. Az elmúlt négy évben a nemzetközi összefogás eredményeként jelentős fordulat következett be.

Szomália ismét államként működik, az állami lét valamennyi alapvető intézményével és funkciójával: létrejött egy működő, legitim kormány, mely szorosan együttműködik a törvényhozással és az ország egyre nagyobb területére terjeszti ki hatalmát és tekintélyét. Az „Országismertető– Szomália” második, bővített kiadása e változások figyelembe vételével készült.

Országismertető - Mali

Az elmúlt évben a globális és regionális hatalmi rendszer etatista szereplőit váratlanul érte a korábbi évtizedekben szuverenitását stabilan fenntartó államtér dezintegrációja. Mali gyors széthullását egy gyakorlatilag a „semmiből” érkezett északi tuareg1 állam kikiáltása okozta, amellyel párhuzamosan bekövetkezett az iszlamista szélsőséges ideológia térnyerése is. A válság első periódusában a nemzetközi aktorok gyakorlatilag semmit sem tettek, de a mind véresebbé váló konfliktus kiterjedésétől való félelem arra késztette a hatalmakat, hogy az ENSZ Biztonsági Tanács felhatalmazásával korlátozott katonai műveleteket indítsanak Mali területi integritásának helyreállítása céljából. A Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége által vezetett művelettel párhuzamosan a régiót – és az államteret – a XIX. században gyarmatosító Franciaország már az afrikai haderők érkezése előtt önálló katonai műveletbe kezdett, amely már most vita tárgyát képezi.... tovább

Winning Wars amongst the People - Case studies in asymmetric conflict

Nem egyszerű feladat egy közvetlen munkatárs tudományos munkájáról recenziót írni: mindig van egy kis gyanakvás, hogy a személyes kapcsolat – akár jó, akár rossz – befolyásolta a recenzió szerzőjének tárgyilagosságát. Ezért kissé haboztam, amikor felkértek, hogy írjak egy ismertetőt Kiss Álmos Péter „Winning Wars amongst the People – Case Studies in Asymmetric Warfare” (Háborút nyerni a nép között – aszimmetrikus hadviselési esettanulmányok) c. munkájáról. Dr. Kisst évek óta ismerem: egy évfolyamban kezdtük doktori tanulmányainkat (bár egészen más témákra koncentráltunk), és az évek során többször dolgoztunk együtt kisebb projekteken, most pedig munkatársak vagyunk a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyén. Szóval döntse el az olvasó, hogy e recenzió részrehajló-e. Az aszimmetrikus hadviselés nyugati szakirodalmában van egy komoly hiány.

A könyv alapgondolata az, hogy az aszimmetrikus hadviselés nyugati szakirodalmában van egy komoly hiány: nem tárgyalja elég alaposan a határon belüli, hazai felkeléseket és felkelés elleni műveleteket. Ma az aszimmetrikus hadviselés úgy jelenik meg a tudományos elemzésben, de a nyilvánosság számára hozzáférhető doktrínai kiadványokban és nemzetközi és nemzeti biztonsági dokumentumokban is, mint a terrorizmus elleni harc vagy expedíciós műveletek a harmadik világban. E kettős fókusz (bár teljes mértékben érthető, mert ez az európai és amerikai tapasztalat a közelmúltból) kizárja azt a lehetőséget, hogy a közeli jövőben az Európai Unió erős központi államai is szembekerülhetnek aszimmetrikus kihívásokkal, melyeket saját állampolgáraik.... tovább

Aszimmetrikus hadviselés a modern korban - Kis háborúk nagy hatással

"E tanulmánykötet az első olyan munka magyar nyelven, amely átfogóan foglalkozik az aszimmetrikus hadviseléssel. A téma aktualitását az adja, hogy a második világháború óta vívott fegyveres konfliktusok 85-90 százaléka az állam (vagy idegen megszálló) biztonsági erői és a ne állami hadviselők közötti harc, amely jórészt az állam határain belül zajlik, de gyakran átcsap a határokon is és nemzeti dimenziót nyer.

A kötet a fegyveres erők, a rendészeti szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai, valamint a kiképzéssel, szabályzatokkal, a biztonság- és védelempolitikával foglalkozó szakemberek mellett a világ eseményeit figyelemmel kísérő olvasók érdeklődésére is számot tarthat." (a Szerzők)... tovább